ให้บริการสอบเทียบ ทั้งในและนอกสถานที่ (In LAB & On-Site)


บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ทราบถึงความไม่สะดวกในการส่งเครื่องมือมาสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเนื่องจากต้องมีการผลิต และใช้งานเครื่องมือวัดอยู่เป็นประจำ ดังนั้นเพื่อให้การบริการสอบเทียบที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ได้ให้บริการสอบเทียบทั้งใน (In Lab) และนอกสถานที่ (On Site) ซึ่งเป็นขอบข่ายที่ได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ISO/IEC 17025)

WEB LINK

ฝากข้อมูล หรือปรึกษางานสอบเทียบ


บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ผู้เสียภาษี: 0105538021130

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Designed By Golly-design