ประวัติความเป็นมา (HISTORY OF COMPANY)

        ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2538 สถานที่ตั้ง เลขที่ 59/494 หมู่ที่ 6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร 0-2987-3248-50 ,โทรสาร 0-2987-3252 โดยมีความมุ่งหมายที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดระบบคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

        ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับการรับรองความสามารถของปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 ในลำดับที่ 0033 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2545 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2552 โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ. : TISI) กระทรวงอุตสาหกรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาห้องปฏิบัติการฯได้ให้บริการแก่บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆมากกว่า 300 รายทั่วประเทศ จึงสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในแง่ของคุณภาพในการบริการเป็นอย่างดี และเมื่อปลายปี พ.ศ.2552 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจึงได้ยื่นขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการใหม่ และครั้งนี้ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบISO/IEC 17025 ในลำดับที่ 0181 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 และยังคงรักษาความสามารถห้องปฏิบัติการฯ มาจนถึงปัจจุบัน

        ใน พ.ศ.2562 บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัด มีการขอการรับรองจากหน่วยงาน ANSI National Accreditation Board: ANAB จากประเทศสหรัฐอเมริกา และได้การรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562


วิสัยทัศน์ (VISION)

        บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญในงานบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยเน้นการ คุณภาพ และรองรับความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า


พันธกิจ (RESPONSIBILITY)

1. ขยายศักยภาพการบริการที่เป็นเลิศด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย ของลูกค้า
2. พัฒนาการวางแผน และการบริหารที่ดี เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงาน


นโยบาย (POLICY)

คุณภาพมาตรฐาน ตรงเวลา พัฒนาต่อเนื่อง บริการตามความพึงพอใจลูกค้า


WEB LINK

ฝากข้อมูล หรือปรึกษางานสอบเทียบ


บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ผู้เสียภาษี: 0105538021130

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Designed By Golly-design